Enighet om beregning av konsesjonskraftpris

Sira-Kvina kraftselskap og konsesjonskraftmottakerne er etter forhandlinger blitt enige om beregningen av konsesjonskraftprisen. Forliket innebærer at partene ikke møtes i tingretten 23. januar.

Konsesjonskraft IKS tok i mai 2015 ut stevning mot Sira-Kvina kraftselskap, sammen med de andre konsesjonskraftkommunene og fylkeskommunen i Rogaland. Bakgrunnen var at man var uenige med kraftselskapet om hvordan man skulle beregne konsesjonskraftprisen.

Konsesjonskraftmottakerne betaler en årlig selvkostpris for kraften de mottar fra Sira-Kvina-anleggene. Prisen blir beregnet ut fra totale produksjonskostnader, delt på produksjonsvolumet. Dette produksjonsvolumet blir brukt som delingsfaktor ved utregning av konsesjonskraftprisen.

Partene er enige om å bruke gjennomsnittet fra de siste 30 års produksjonsvolum som ny delingsfaktor. Frem til nå har man brukt et fast produksjonsvolum, som ikke tar høyde for endring i produksjonsvolum ved hverken våtår eller tørrår. Etter krevende forhandlinger er partene godt fornøyde med resultatet. Vi har nå fått et påregnelig og godt system for beregning av konsesjonskraftprisen i fremtiden.

Den nye beregningen vil gi konsesjonskraftmottakerne vel 1 øre/kWh lavere konsesjonskraftpris fra 1. januar 2016, som utgjør ca. 5,5 millioner kroner i året fremover. I tillegg er partene enige om at Sira-Kvina kraftselskap betaler en kompensasjon på kr 20 millioner for tidligere år. Det totale kravet fra konsesjonskraftmottakerne var på ca. 90 millioner tilbake til 2003.

Partene har med dette både gitt og tatt i disse forhandlingene. Samlet sett er begge partene godt fornøyde med resultatet. Prosessen man har vært gjennom, har knyttet to profesjonelle parter nærmere hverandre og styrket det framtidige samarbeidet.

Glenn Qvam Håkonsen
Daglig leder Konsesjonskraft IKS                
og leder av forhandlingsutvalget for kommunene 

Brynjar Bø
Administrasjonssjef
Sira-Kvina kraftselskap