Miljøstrategi

Sira-Kvina kraftselskap skal ved dialog og et godt samarbeid med forvaltningsmyndighetene, kommunene og andre interessenter i vassdragene, etterstrebe og finne gode og kostnadseffektive miljøløsninger for driften av anleggene, og for nye utbyggingsprosjekter.

Konsesjonsvilkårene skal overholdes. Som regulant skal vi ha en aktiv og dynamisk rolle for å bedre forholdene for det biologiske mangfoldet og den aktivitet som utøves i regulerte vann og vassdrag.

Sira-Kvina kraftselskap skal ha en aktiv rolle i forhold til å minimalisere negative effekter av vassdragsreguleringene. Gjennom å delta aktivt i bl.a FoU-prosjekter, fagråd og nettverk skal aktuelle miljøtiltak faglig forankres.

Miljøstyringssystemet (ISO 14001) skal sørge for at vi stadig forbedrer og dokumenterer våre resultater knyttet til miljø.  ISO 14001 gjennomsyrer all vår aktivitet og stiller krav til at det er en høy miljøkompetanse blant de ansatte.

Det føres miljøtilsyn ved alle anleggsdeler i tråd med Forskrift for internkontroll, og intern prosedyre for miljøtilsyn. Tilsynet skal faglig forankres og rapporteres i internt jobbprogram.  Vannkraft representerer miljøvennlig energi. Økt vannkraftproduksjon vil derfor kunne erstatte forurensende kraftproduksjon. Sira-Kvina kraftselskap har derfor også et ansvar for å effektivisere og øke produksjonen av fornybar energi.

Sira-Kvina Kraftselskap har etablert tilsynsrutiner for over 150 miljøobjekt i Sira-Kvinas nedbørsfelt, i henhold til Forskrift om internkontroll. Tilsynet med fastsatte funksjonskrav omfatter terskler, restvassdrag, reguleringsmagasin, tipper, massetak og anleggsveier. Kraftselskapet er opptatt av at miljø- og biotopforbedrende tiltak gitt i konsesjonsvilkår fungerer etter den hensikt de skal ha. 

Flere av miljøobjektene bærer preg av slitasje. Det pågår derfor en fornying av spesielt terskler i Sira- og Kvinavassdraget. Terskler som opprinnelig var bygd for å ivareta et landskapsbilde blir i dag på en helt annen måte tilpasset økosystemet i elva.