Sira-Kvina og miljø

To av framtidens største miljøutfordringer, bærekraftig energiproduksjon og tilgang på rent vann, er begge sentrale tema i Sira-Kvinas virksomhet. Utfordringene har både et globalt og lokalt perspektiv.

Globalt er energiproduksjon trolig fremtidens viktigste miljøutfordring. Hvis vi ikke greier å redusere de samlede utslipp av klimagasser, står vi trolig overfor store humane og miljømessige konsekvenser fremover, som først og fremst vil  føles på det lokale plan med heftigere vær og oversvømmelser. Verdens energiproduksjon er en stor kilde til utslipp av klimagasser, på grunn av fossilt brensel. Framtidens energiproduksjon må over på fornybare kilder som vann og vind.Som en betydelig energiprodusent, basert på miljøvennlig vannkraft, er derfor Sira-Kvina en viktig del av løsningen på framtidens klimautfordring.  Vannkraftproduksjon er imidlertid heller ikke uten ulemper, og da særlig lokalt. Elver får redusert vannføring. Demninger og reguleringsmagasin endrer det opprinnelige landskapsbildet.

Veksten i produksjon av fornybar energi vil for det meste komme fra ikke regulerbare kilder og det vil bli større behov for ballansetjenester i kraftmarkedet. Sira-Kvina har stor magasinkapasitet og kan dermed levere slike ballansetjenester. Kraftselskapets reguleringsanlegg er også godt tilpasset for installasjoner med pumpemulighet som kan bidra til å ta vare på fornybar kraft som ellers går til spille.

Tilgang til rent vann er forutsetning for alt liv og miljøtilstanden i vannforekomstene er derfor av stor interesse. Gjennom EUs vanndirektiv får området ekstra fokus. Selv i Norge er det ingen selvfølge med tilgang til godt vann og for vannforekomster som er utsatt for reguleringen er utfordringene ekstra store. Sira-Kvina deltar aktivt i arbeidet med vanndirektivet. Gjennom vår 50årige bruk av vannforekomstene har vi lang erfaring og god dokumentasjon som er svært nyttig for å vurdere tilstand og for å finne fram til riktige forbedringstiltak.