Helhetlig styringssystem

Sira-Kvina kraftselskap har et helhetlig system som beskriver hvilke interne rammer medarbeiderne skal forholde seg til i sitt daglige arbeid. Styringssystemet skal sikre at overordnede krav og bestemmelser overholdes og skape størst mulig verdiskaping. God håndtering av risiko er avgjørende for verdiskapingen, og risikostyring er integrert i selskapets styringssystem.

En god del styringsinformasjon er bygget inn i selskapets sentrale IT-løsninger som illustrasjonen nedenfor antyder.

Den styringsinformasjon som ikke forvaltes i disse sentrale IT-løsningene, er samlet i Veilederen. Her kan de ansatte blant annet finne fram til informasjon om hvordan viktige og kritiske aktiviteter skal utføres for å sikre at de eksterne og interne krav som stilles til disse innfris til enhver tid.

Veilederen har 3 hovedinndelinger. Del 1, «Hva og Hvorfor», samler dokumenter som forteller om føringer og krav til virksomheten. Visjoner, strategier og kravdokumenter hører typisk til her. Del 2, «Hvordan», inneholder dokumenter som gir svar på hvordan visjoner, strategier og krav oppfylles. Her finnes det en rekke dokumenttyper som prosesser, prosedyrer, arbeidsbeskrivelser, sjekklister etc. Prosessene og da særlig hovedprosessene, gir en overordnet beskrivelse av aktivitetene som sikrer god styring og verdiskaping i selskapet. Hovedprosessene er:

  • L - Lede- og styreprosesser
  • P - Produksjon, drift og vedlikehold prosesser (kjerneprosessene)
  • PR – Prosjektprosessen
  • S -Støtteprosesser

 

Del 3, «Resultater», er dokumenter som produseres som en følge av «Hvordan dokumentene» i del 2. Dette kan være planer, budsjetter, rapporter, utfylte sjekklister etc.