Bærekraftig drift

Vannkraft er fornybar energi som ikke gir utslipp av klimagasser når den produseres eller brukes. Vi arbeider aktivt for å ha en så bærekraftig drift som mulig, og har oppmerksomheten rettet mot helse, miljø og sikkerhet.

Sira-Kvina og miljø

Globalt er energiproduksjon trolig fremtidens viktigste miljøutfordring. Hvis vi ikke greier å redusere de samlede utslipp av klimagasser står vi trolig overfor store humane og miljømessige kostnader fremover. For å møte denne trusselen har EU besluttet et «Fornybar direktiv» som Norge er bundet av. Store deler av Europas energibehov skal om noen få år dekkes av fornybare kilder. Sira-Kvina kraftselskap sin rolle som en betydelig energiprodusent basert på miljøvennlig vannkraft er derfor et viktig bidrag i en fremtidig klimautfordring.

Rent vann er forutsetning for alt liv. Flere steder i Europa er rent vann en knapphetsfaktor. For å sikre Europas befolkning rent vann og levedyktige vannområder for planter og dyr vedtok EU i 2000 et «Vanndirektiv» som også Norge er underlagt. Sira-Kvina kraftselskap samarbeider tett med myndighetene med å kartlegge miljøtilstanden til vannforekomstene i reguleringsområdet og med aktuelle forbedringstiltak.

HMS

HMS prioriteres svært høyt i selskapet, på lik linje med vår kjernevirksomhet. Kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at HMS er høyt prioriterte oppgaver i selskapet. Vi ivaretar lovfestede krav og jobber kontinuerlig med kvalitetsarbeid for å forbedre våre prosesser, produkter og tjenester. Det er et mål at selskapet gjennom systematikk, dokumentasjon, rutiner og god praksis har et arbeid som etterlever internasjonale standarder.